Wednesday, July 29, 2015

Vẹm Dốt Làm Báo: Đài VOA Tiếng Việt đã trở thành Đài VOA Tiếng VẸM :-(


 Phóng Viên VẸM của đài VOA Viết:

- Người Việt sát cánh chống Trung Quốc với Philippines

Câu này có nghĩa là: Người Việt sát cánh (với nhau) để chống (cả hai) Trung Quốc và Philippines.

Trong khi đó, cái Ý mà phóng Viên VẸM này muốn nói là như vầy:

Tư Lệnh Mặt Trận Sarrin: YPG (Men Units) commander Merxas Botan and YPJ (Women Units) Commander Diljin KobanêBattle of Sarrin: Kurdish YPG (Men Units) Field Commander Merxas Botan and YPJ (Women Units) Commander Diljin Kobanê
*

Kurdish YPJ (Women Units) Field Commander Diljin Kobanê meets the press in Sarrin 7/28/2015

Big Victory Brings Big Hug :-)

Embedded image permalink

Kobani's "Bomb Square": "they've brought death, we've turned it into life" :-)Monday, July 27, 2015

ISIS militants fleeing Sarrin and were "picked up" by Kurds' guns :-)

In Sarrin, Kurds send ISIS to "Heaven" :-)*


*

Victory for the Braves - Kurds & Allies enter Sarrin :-)

Tuyên Cáo ngày 25/7/2015 của Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy


Chủ Tọa Đoàn Hội Luận ngày 25 tháng 7 năm 2015: Bác sĩ Mã Xái – Giáo sư Trần Minh Xuân - Tiến sĩ Phan Văn Song – Ông Nguyễn Hữu Ninh

LTS: Cuối tuần qua, Thứ Bảy 25-7-2015, tại Sacramento, Thủ Phủ California, Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 25 cố GS Nguyễn Ngọc Huy, người đã trọn đời hy sinh vì Dân Chủ Tự Do cho Dân tộc VN và tiếp sau là phần hội luận về hiện tình đất nước do 4 tổ chức phụ trách gồm Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy, Đảng Tân Đại Việt, Đại Việt Quốc Dân Đảng và Liên Minh Dân Chủ VN với gần 200 quan khách tham dự. Sau hội luận, một Bản Tuyên Cáo được tuyên đọc như sau:

Tuyên Cáo

Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy (b.1924 - d.1990) Năm Thứ 25 Năm


Ngày 26 tháng 7 năm 2015

H,

Tại Thủ phủ Sacramento của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 25-7-8015, Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy cùng các đảng Tân Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và Đại Việt Quốc Dân Đảng long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 25 Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, đồng thời với buổi Hội luận Chánh trị, đề tài “Các Bài Học Của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy Trước Đại Họa Mất Nước”, với sự tham dự của khoảng 150 người,